Arkitektur är ett brett begrepp i digitaliseringsvärlden. Huvudsyftet är att få fram ett väl fungerande gränssnitt mellan it och verksamhet, och att få med sig hela organisationen mot gemensamma mål. Vi har valt att dela upp arkitekturbegreppet i  fyra delområden där vi har kompetensen och erfarenheten:

Verksamhetsarkitekt

I alla brancher är det viktigt att verksamheten snabbt kan svara upp mot nya omvärldskrav. Det är därför viktigt att IT-stöden går hand i hand med företagets övergripande mål och vision. Vår roll i denna process kan ex. vara att kvalitetssäkra krav och modeller för återanvändbarhet, identifiera områden där det kan uppstå intressekonflikter, säkerställa att verksamheten följer GDPR-direktivet m.m.

Lösningsarkitekt

Lösningsarkitekten ansvarar för att IT-lösningar realiseras i enligt med verksamhetens krav och i förhållande till andra IT-lösningar samt att lösningen kan leva vidare under en lång tid. Det är viktigt för lösningsarkitekten att kunna se helheten i större systemlandskap och med hjälp av funktionalitetsmappning av nya och befintliga system bedöma vilka funktioner som ska ligga i respektive system. Andra typiska uppgifter är att titta på integrationsmönster och teknikval. Lösningsarkitekten formulerar och säkerställer ofta även de icke-funktionella kraven.

Mjukvaruarkitekt

En mjukvaruarkitekt ansvarar för en mer detaljerad nivå än Lösningsarkitekten och verkar oftast direkt i utvecklingsprojekt. Syftet är att säkerställa mjukvaran hänger ihop och är underhållsbar, exempel på konkreta saker som mjukvaruarkitekten bestämmer  är: utvecklingsmiljöer, ramverk, tekniska komponenter, utvecklingsprinciper.  Samt att ytterst säkerställa att principer och krav från  lösningsarkitektnivån realiseras.

Infrastrukturarkitekt

Infrastruktur är ofta något som vi systemleverantörer många gånger tar för givet att det ”bara ska funka”.  Men för att det ”bara ska funka” så krävs att en god och genomtänkt infrastrukturstrategi är definerad och implementerad. Det är framtagande av dessa strategier samt implementation  och förvaltning av densamma som infrastrukturarkitekten ansvarar för. Saker som faller inför infrastruktur är: hårdvara, nätverk, tekniska plattformar och verktyg för systemövervakning med mera. Men den innefattar även en del mjukvara som blivit såpass standardiserad eller dold att den fungerar som en del av verksamhetens infrastruktur, såsom operativsystem, e-postserver, säkerhetslösningar etc. En ömsesidig förståelse och god kommunimation mellan Lösnings/Mjukvaru-arkitekter & Infrastuktur-arkitekter är oftast en förtutsättning för ett lyckat systemleverans.